Algemene
voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

ALGEMENE VOORWAARDEN
tussen Poppin Design
en de opdrachtgever

 • Artikel 1.  Definities
  1.1. Poppin Design: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Poppin Design gevestigd aan de Poortenaarlaan 50BG, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder KvK-nummer 63747332;
  1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Poppin design en de opdrachtgever;
  1.3. Opdrachtgever: het bedrijf dat aan Poppin Design de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
  1.4. Werkzaamheden: alle door Poppin Design ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden;
 • Artikel 2.  Algemeen
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Poppin Design en op alle overeenkomsten tussen Poppin Design en de opdrachtgever.
  2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.
  2.3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met  Poppin Design, waarbij derden betrokken worden.
  2.4. Poppin Design heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  2.5. Op elke overeenkomst tussen Poppin Design en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Artikel 3.  Aanbod en offertes
  3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Poppin Design zijn vrijblijvend.
  3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten of e-mailberichten van Poppin Design of op haar website binden Poppin Design niet.3.3. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door Poppin Design wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Poppin Design onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.3.3. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen
  3.4. Indien Poppin Design voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van Poppin Design te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft Poppin Design het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.
  3.5. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw en andere heffingen van overheidswege.
 • Artikel 4.  Totstandkoming van de overeenkomst en opzegging
  4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat er schriftelijk akkoord gegeven is door de opdrachtgever op de overeenkomst of offerte van Poppin Design.
  4.2. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Na de opzegging worden alle reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Artikel 5.  Uitvoering van de overeenkomst
  5.1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk of gewenst zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  5.2. Poppin Design bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de overeenkomst wordt uitgevoerd.
  5.3. Poppin Design kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
  5.4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  5.5. De hardware waarvan Poppin Design tijdens de werkzaamheden gebruik maakt, blijft eigendom van Poppin Design.
  5.6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
   
 • Artikel 6.  Openbaarmaking en verveelvoudiging
  6.1. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, zal Poppin Design de opdrachtgever in de gelegenheid stellen het ontwerp of de tekst of de testversie te controleren en goed te keuren. Poppin Design is niet verantwoordelijk voor fouten in gepubliceerde of verveelvoudigde teksten en/of ontwerpen en/of in drukwerk indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel waarneembaar zouden zijn geweest. Poppin Design is niet verantwoordelijk voor het door de opdrachtgever verkeerd opgeven van een concept, teksten en/of afbeeldingen.
 • Artikel 7.  Afwijkingen
  7.1. Afwijkingen tussen enerzijds het opgeleverde en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn.
  7.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de opdrachtgever kunnen afwijken van de kleuren die het opgeleverde werkelijk heeft. Poppin Design is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen indien dat schriftelijk of via de e-mail is overeengekomen.
 • Artikel 8.  Oplevertijden
  8.1. De door Poppin Design opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
  8.2. In het geval dat een door Poppin Design met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  8.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens Poppin Design.
  8.4. Indien Poppin Design het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal Poppin Design de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 • Artikel 9.  Verplichtingen van de opdrachtgever
  9.1. De opdrachtgever dient de medewerkers alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
  9.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Poppin Design voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
  9.3. De opdrachtgever zal Poppin Design op de hoogte stellen van plaatselijke wet- en regelgeving die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
  9.4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
  9.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan Poppin Design een opdracht te geven tot het vervaardigen van werk dat inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Poppin Design constateert of een vermoeden heeft dat het door de opdrachtgever gewenste werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Poppin Design het recht de opdracht te annuleren. Poppin Design is niet verplicht te controleren of het door de opdrachtgever gewenste werk de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
  9.6. Worden werkzaamheden vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan Poppin Design nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
  9.7. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Poppin Design niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Poppin Design handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Poppin Design daardoor lijdt en heeft Poppin Design het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Artikel 10.  Facturatie en betaling
  10.1. Facturatie geschiedt na de oplevering van het werk dan wel na het einde van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  10.2. De opdrachtgever dient de van Poppin Design ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  10.3. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Poppin Design het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.
  10.4. Betaling dient zonder korting en verrekening te geschieden.
  10.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Poppin Design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Artikel 11.  Intellectuele eigendomsrechten
  11.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van offertes en het werk berusten bij Poppin Design.
  11.2. Nadat de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen jegens Poppin Design is nagekomen, worden de intellectuele eigendomsrechten op het werk aan de opdrachtgever overgedragen.
  11.3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Poppin Design voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 • Artikel 12.  Onderzoek naar het bestaan van rechten
  12.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
  12.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Poppin Design ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.
 • Artikel 13.  Klachten
  13.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan Poppin Design zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Poppin Design in staat is adequaat te reageren.
  13.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Poppin Design de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat Poppin Design overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat Poppin Design erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
 • Artikel 14.  Aansprakelijkheid en verjaring
  14.1. Poppin Design kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
     – 14.1.1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
     – 14.1.2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens  ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  14.3. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Poppin Design is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Poppin Design tegen alle aanspraken ter zake.
  14.4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Poppin Design niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
  14.5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Poppin Design, maakt.
  14.6. Poppin Design is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
  14.7. Iedere aansprakelijkheid van Poppin Design voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
  14.8. Indien Poppin Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Poppin Design beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Poppin Design gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Poppin Design beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Artikel 15.  Geheimhouding
  15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  15.2. Indien Poppin Design – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Poppin Design zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Poppin Design niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.